Research
Introduction
Achievements
Practice
The Chinese Way
Hualish
House of Enlightened Needs
Team Members
Jie Xu(Program Leader)
Min Ding
Fulin Zhang
The Ideal China Series Executive Board
(Min Ding, Xiucheng Fan, Ming Lei, Lan Li, Siqing Peng, Kaiyan Shen, Yihong Yu, Xudong Zhao, Guijun Zhuang)
(Listed in alphabetical order)